× Trang chủ Từ điển Trung Việt Từ điển Anh Việt Dịch văn bản Vi-X Click Translate Game ô chữ Tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

@trans

Nghĩa của : starch syrup

Từ điển: Vi-X-2020
starch syrup: xi-rô tinh bột

Từ điển: Vi-X-2019
Từ điển: Chuyên Ngành
kinh tế
* mật tinh bột

Từ điển: Anh - Anh
n.
* glucose syrup, colorless to somewhat yellow syrupy mixture (composed of dextrose, malt sugar and dextrins containing about 20% water)

Xem thêm:Dịch câu

Kết quả